Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til,...
To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere...
En ny dom fra Borgarting lagmannsrett gir uklare regler for hvilken offentlig infrastruktur en utbygger kan pålegges å...