Høyesterett avsa 4. mai dom i sak om rekkefølgekrav. Høyesterett kom til annet resultat enn lagmannsretten hadde kommet til,...
Høyesteretts første dom om skjeggkre Det verserer en lang rekke saker for domstolene fordi kjøper har oppdaget skjeggkre i...
Likviditetsbelastningene for entreprenører kan for mange være alvorlige dersom byggherre nekter å betale omstridte krav. En...
To dommer fra Borgarting lagmannsrett om rekkefølgekrav i utbyggingsavtaler gjør det vanskeligere for utbygger å vurdere...