Stiegler-podden episode 11

okt 27, 2021 av Tor Øystein Enge

I denne episoden av Stiegler-podden redegjør partner og advokat Tor Øystein Enge for ulike måter å løse tvister på, både for næringsdrivende og for forbrukere.

Han snakker blant annet om: 

 • Domstolsinstituttet som tvisteløsningsorgan
 • Utenrettslig tvisteløsning ved klagenemder
 • Rettsmekling
 • Utenrettslig mekling som alternativ tvisteløsningsmetode, mm.
   

Hvilke alternativer har man for å få løst sin tvist? 

Mange tenker på domstolsinstituttet når de står overfor en rettslig tvist som må løses. Ved domstolsinstituttet skilles det mellom alminnelige domstoler og særdomstoler. De alminnelige domstolene er hierarkisk ordnet i tre nivåer: Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, og disse behandler både straffesaker og sivile saker. 

 

 

            Alminnelige domstoler i Norge: 
Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene

 
Behovet for særlig kompetanse hos dommerne i enkelte type tvister er årsaken til at tvister på enkelte rettsområder skal behandles ved særdomstoler istedenfor de alminnelige domstoler. Særdomstolene i Norge i dag er: Riksretten, arbeidsretten, jordskifterettene, konsulrettene i utlandet og ekstraordinære domstoler etter § 29 i domstolloven.

Vi ser også en økt spesialisering innenfor de alminnelige domstoler i dag, herunder spesialisering innenfor områder som for eksempel skatt, personskadeerstatning, konkurs, tvang, skifte og gjeldsordning, barnevernloven. 

Rettsmekling og utenrettslig mekling

Konflikter og uenigheter har ofte sin bakgrunn i de involverte parters ulike virkelighetsoppfatninger, og det gir ikke alltid den beste løsningen for partenes fremtid at en dommer skal bestemme hvilke faktum som skal legges til grunn som sann. 

Noen ganger er det ingen vei utenom domstolsinstituttet når en tvist skal løses, men det finnes også alternativer.

Både i tingretten og lagmannsretten tilbys rettsmekling som tvisteløsningsmetode i forkant av hovedforhandling i saken. I en slik prosess får partene anledning til å påvirke resultatet.

 

Try of handshaking between two work partners

Rettsmekling forutsetter at begge parter samtykker til mekling, og begge parter kan når som helst trekke sitt samtykke til mekling dersom de heller ønsker at det skal avsies dom i saken. Statistikken viser at de fleste påbegynte meklingsprosesser ender med et rettsforlik og en minnelig løsning av partenes tvist.

Som ved rettsmekling gjelder det et tilsvarende samtykkekrav ved utenrettslig mekling, som er mekling utenfor domstolene. Ved utenrettslig mekling vil det ikke være en dommer som er mekler i saken, men en upartisk og nøytral tredjeperson som vil bistå partene til løsning av sin tvist. 

Særskilte klageorganger

For noen rettsområder er det etablert særskilte klageorganer som tvisteløsningsorganer. Selv om disse klageorganene bemannings- og saksbehandlingsmessig har en del fellestrekk med domstolene, er de ikke en del av domstolsapparatet. Slike særskilte klageorgan finner vi blant annet ved: 

 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Forbrukertilsynet og Forbrukerutvalget
 • Husleietvistutvalget
 • Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 • Næringslivets konkurranseutvalg

Voldgift

Innenfor noen typer fagområder har det blitt vanlig å kontraktsregulere at eventuelle tvister som oppstår skal løses ved en privat rettergang utenfor domstolene. Ved voldgiftsaker er det partene selv som bestemmer hvem det er som skal løse deres tvist, dersom tvist oppstår, og dette reguleres ofte helt konkret i partenes kontrakt. 

Fordelene med voldgift som tvisteløsningsmetode er at tvister kan løses bak lukkede dører, slik at andre ikke får kjennskap til partenes uenigheter. Voldgiftsbehandling kan videre, som ved utenrettslig mekling, medføre at eventuelle tvister løses raskt, noe som kan være både økonomisk besparende og egnet til å ivareta samarbeidsklimaet mellom de involverte partene. 

Har du en tvist som må løses?

Dersom du har en tvist som må løses finnes det altså mange ulike alternative tvisteløsningmodeller. Hvilke som egner seg best for akkurat din tvist, vil være avhengig av både de involverte parter og tvistens rettslige problemstillinger. En advokat vil kunne hjelpe deg med å vurdere hvilke tvisteløsningmodell som passer for din tvist, og vil kunne gi deg kvalifiserte råd om hvordan du videre bør gå frem. 

Tor Øystein Enge er en erfaren prosedyreadvokat og har hatt møterett for Høyesterett siden 1999. Han jobber mye med  tvisteløsning både i og utenfor domstolene. Ta gjerne kontakt med ham eller andre i Stiegler Advokatfirma for en uforpliktende samtale dersom du ønsker bistand ved håndtering av din tvist. 

Tor Øystein Enge

 

Tor Øystein Enge

Partner/ Advokat

E-post: toe@stiegler.no

Mobil:  905 08 999

 

 

 

 

 

 

Emner: Tvisteløsning og prosedyre