Stiegler-podden episode 8

okt 7, 2021 av Sebastian Fohlin Apelseth

Mange par velger å regulere sine økonomiske anliggender ved en samboeravtale eller en ektepakt. Hvilke regler gjelder for samboere og ektefeller som ikke har opprettet slike avtaler?

I denne episoden av Stiegler-podden snakker advokat Sebastian Fohlin Apelseth om:

 • Hva samboeravtaler og ektepakter er
 • Hva situasjonen er for samboere og ektefeller som ikke har opprettet slike avtaler
 • Hva en kan avtale gjennom hhv. samboeravtaler og ektepakter
 • Hvordan slike avtaler kan begrense fremtidige rettstvisterTrenger man en ektepakt eller en samboeravtale?

Hovedregelen for ektefeller

Hovedregelen er at ektefeller har felleseie. Felleseie innebærer at ektefellenes formue som utgangspunkt skal deles likt ved skilsmisse eller død, etter at gjeld er trukket fra. Selv om ektefeller har felleseie har de fortsatt råderett over eiendelene de eier hver for seg. Felleseie medfører derimot at verdien av hver enkelt sine eiendeler er gjenstand for deling.


Ektepakt - Unntak fra utgangspunktet om felleseie


Dersom ektefeller ønsker å avtale seg bort fra utgangspunktet om fullstendig felleseie, må dette gjøres ved å opprette en ektepakt.

Ved en ektepakt kan ektefellene blant annet avtale fult særeie eller delvis særeie (særeie for utvalgte verdier). Det kan også avtales at særeie skal gjelde så lenge begge ektefeller er i live, men at dersom én ektefelle dør mens ekteskapet består, så skal det være felleseie. Det kan også avtales at gjenlevende ektefelle skal få rett til å sitte i uskifte med den avdødes særeie.

En ektepakt er en bindende avtale mellom ektefellene, som også får virkning for ektefellene sine arvinger. Ektefellene kan velge å avtale seg bort fra ektepakten, eller justere virkningen av denne ved å opprette en ny ektepakt.

For at en ektepakt skal være gyldig er det absolutte formkrav som må være oppfylt.

 • Skriftlighet
 • Ektefellene må underskrive ektepakten samtidig og i nærvær av to vitner
 • Vitnene må underskrive mens ektefellene er tilstede
 • Vitnene må være kvalifiserte


For å skape virkninger for ektefellenes kreditorer kan ektefeller også velge å tinglyse ektepakten i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregistrene. Ektefellene må benytte et eget skjema for dette, og betale et gebyr.


Utgangspunktet for samboeres formuesforhold

Dersom samboere ønsker å regulere sitt formuesforhold kan en samboeravtale være et godt redskap for å unngå konflikt. En samboeravtale er en kontrakt som forteller hvilke rettigheter og plikter som består mellom samboere, og hvordan de skal forholde seg dersom samboerskapet oppløses.

Det er ingen lov som særlig regulerer formuesforhold mellom samboere, i motsetning til hva som er tilfellet for ektefeller. Husstandsfellesskapsloven og sameieloven kan få betydning, men utgangspunktet er derfor at hver samboer eier det den selv har ervervet.

Konsekvensen av at man ikke har en samboeravtale

I samboerforhold kan det av ulike grunner være tilfeldigheter som avgjør hvem som erverver hva, uten at det nødvendigvis var tiltenkt kun den ene sitt eierskap.

Tilsvarende kan det være slik at kun den ene samboeren gikk i banken for å ta opp et lån til felles formål. Dette kan få urettferdige og utilsiktede konsekvenser ved et fremtidig samlivsbrudd. Stiegler anbefaler derfor samboere å nedtegne de reelle eier- og ansvarsforhold i en samboeravtale.


Hva er en god samboeravtale?

En god samboeravtale vil redusere mengden av tvistepunkter og konflikt ved et eventuelt senere samlivsbrudd. En samboeravtale kan således bidra til å bevare grunnlaget for en god og ryddig dialog.

Det gjelder ingen absolutte formkrav for samboeravtaler. Likefult vil avtalen ha større verdi dersom den er grundig utformet, og den bør alltid være skriftlig. Det kan også være lurt at en upartisk part bevitner avtalen, selv om dette ikke er noe absolutt krav for avtalens gyldighet.

Avtalen kan blant annet inneholde informasjon om:

 • Samboernes eiendeler som eies sammen og hver for seg
 • Samboerens enighet om dekning av utgifter i samboertiden
 • Samboernes ansvar for gjeld/fellesgjeld.
 • Hvordan samboerne ønsker å gjennomføre et økonomisk skifte ved et eventuelt brudd


Husk at en samboeravtale er ferskvare, slik at det vil trolig være behov for å oppdatere samboeravtalen etter hvert i samlivet.


Ønsker du å opprette en samboerkontrakt eller en ektepakt?

Vår anbefaling er at dere som samboere eller ektefeller på forhånd gjør dere noen tanker om hva dere ønsker regulert ved avtalen før dere tar kontakt med advokat.

Vi i Stiegler hjelper gjerne med tips og innspill til ektepakter og samboeravtaler, så vel som til selve utformingen av avtalen.

 

Sebastian Fohlin Apelseth

 

Sebastian Fohlin Apelseth

Advokat

E-post: sfa@stiegler.no

Mobil:  412 38 586